SENIN, 5 OKTOBER XII 15.15 – 16.45 KIMIA

XI-1 13.30 – 15.00 KIMIA

XI -2 13.30 – 15.00 KIMIA

X 15.15 – 16.45 KIMIA

SELASA, 6 OKTOBER XII 16.00 – 17.00 MAT.WAJIB

XI-1 14.00 – 15.00 MAT.WAJIB

XI -2 14.00 – 15.00 MAT.WAJIB

X 15.00 – 16.00 MAT.WAJIB

RABU, 7 OKTOBER XII 15.30 – 16.30 BIOLOGI

XI-1 13.30 – 14.30 BIOLOGI

XI -2 13.30 – 14.30 BIOLOGI

X 14.30 – 15.30 BIOLOGI

RABU, 7 OKTOBER XII 16.30 – 17.30 B. INGGRIS

XI-1 14.30 – 15.30 B. INGGRIS

XI -2 14.30 – 15.30 B. INGGRIS

X 15.30 – 16.30 B. INGGRIS

KAMIS, 8 OKTOBER XII 16.00 – 17.00 MAT.WAJIB

XI-1 14.00 – 15.00 MAT.Peminatan

XI -2 14.00 – 15.00 MAT.Peminatan

X 15.00 – 16.00 MAT.Peminatan

SABTU, 10 OKTOBER XII 15.15 – 16.45 FISIKA

XI-1 13.30 – 15.00 FISIKA

XI -2 13.30 – 15.00 FISIKA

X 15.15 – 16.45 FISIKA